Waak en Bid

Het Kennen van Hem

Sinds het begin op Goede Vrijdag 2012 richt het Huis van Gebed en Aanbidding zich op het komen voor Gods troon om de schoonheid van God te zien en die te bejubelen. En het richt zich op het willen waarnemen van waar Hij mee bezig is. We willen leren hoe wij op de juiste manier als ‘wachters op de muur’ mogen reageren op dit alles dat we mogen zien. Dit is eenvoudig de samenvatting van wat we karakteriseren als “Gebed en Aanbidding”. Het meest gebeden apostolische gebed tijdens de samenkomsten van het HvGeA, afgeleid van Efeze 1:17-18, getuigt van dit verlangen.

“God van onze Heere Jezus Christus, Vader van de heerlijkheid, geef ons Uw Geest van wijsheid en van openbaring in het kennen van U, namelijk verlichte ogen van ons verstand, om te weten wat de hoop van Uw roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Uw erfenis in de heiligen.”
Efeze 1:17-18

Waak

Dit is ook waar Jezus onze aandacht op richt wanneer Hij meerdere keren tegen zijn discipelen zegt: “Waak!” en “Waak en bid!”

De uitdrukking, die vertaald wordt met ‘waak’, heeft twee verschillende woorden in de grondtekst

 • agrypneo – wees voortdurend oplettend; letterlijk ‘niet slapende’
 • gregoreo – wees hier specifiek aandachtig op

Het eerste woord geeft de opdracht om oplettend te zijn, net als een wachter bij de poort. Je weet misschien niet wat er staat te gebeuren, maar wees alert en dan zul je het niet missen. Het woord beschrijft een attitude

Het tweede woord is het vervolg hierop: zie je eenmaal iets, hou het dan goed in de gaten en je zult wijsheid verkrijgen op dat punt. Het woord beschrijft een actie.

Wat gebeurt er als je ‘waakt en bidt’? Dit kan ik het beste uitleggen in een vergelijk met voetbal. 

Voetbal

Ik heb persoonlijk niet veel met voetbal. De enige keer dat het een beetje mijn aandacht heeft is wanneer Nederland de WK finale haalt. Maar voor de rest van de tijd heeft het mijn aandacht niet. Ik weet er ook niet veel van, behalve dan dat wat iedereen weet: 2 elftallen doen hun best om de bal in het doel van de ander te krijgen en er is een keeper, die dat probeert te voorkomen. En misschien nog een paar extra feiten. Nederland speelt in een oranje shirt. Dat soort dingen. Maar ik heb mijn aandacht hier niet op gericht, met andere woorden: ik ‘gregoreo‘ het niet. Ik snap dan ook niet exact wat er gebeurt als ik eens een keer een wedstrijd bekijk.

Er zijn ook mensen, die geen wedstrijd overslaan. Die precies de regels kennen en die zelfs geld over hebben voor betaalde sport-kanalen op TV. Ze betalen zelfs bakken met geld om bij een wedstrijd zelf aanwezig te kunnen zijn. En als er een wedstrijd aanstaande is, of juist geweest, dan praten ze er met iedereen over. Ze zijn er vol van en kunnen ook precies analyseren wat er goed en fout is gegaan. En hoe meer ze erover praten, hoe meer ze er vol van raken. En hoe langer ze zich met de sport bezig houden, hoe meer ze er echt van weten. Namen van spelers en coaches, nu en in het verleden; speltactieken, wijzigende regels, mooiste stadions, enz, enz.

En dat is precies wat er gebeurt wanneer je ‘waakt’ in de bijbelse zin van het woord. Je wordt er vol van, gaat er steeds meer van snappen en kunt enigszins voorspellen waar het heen gaat en wat er binnenkort op stapel staat. Je gaat er met anderen over praten en je gaat investeren in tijd en geld om er nog meer aan te hebben.

Actief

Als Jezus, en ook Paulus, ons oproept om waakzaam te zijn, dan bedoelt hij niet een stilstaande houding. Hij doelt op een actieve houding, die uitroept naar Hem: ‘Heer, laat me meer zien! Laat me meer zien van de dingen waar U mee bezig bent.’ Het is een verlangende positionering om betrokken te zijn bij de dingen, die God aan het doen is en die Hij in Zijn plan heeft voor de toekomst. Het actieve van waakzaam zijn houdt ook in dat je er niet stil over bent, maar dat je er zo vol van raakt, dat je het gaat bespreken met je mede-wakers. Het waken in het Woord wordt steeds collectief benoemd en is bedoeld voor meer dan alleen het individu; waken is een gezamenlijk iets.

Richting

Nu kun je dan wel waakzaam zijn en waarnemen wat er om je heen allemaal gebeurt, maar je moet er ook iets mee. Je kunt er twee richtingen mee uitgaan:

 • Letten op de dingen die gebeuren en iedereen vertellen wat voor erge of mooie dingen er gebeuren en je helemaal vullen met de feiten, die je waarneemt.
 • Letten op de dingen die gebeuren en er vervolgens samen op je knieën mee bij de troon van de Vader komen om van Hem te horen wat Zijn plannen er mee zijn.

Het eerste kun je noemen: “Waak en Alarmeer”. Het tweede: “Waak en bid”. We zijn geroepen tot het tweede! En dat pas nadat we onder de indruk zijn geraakt van Zijn schoonheid! (Ps. 27:4)

Leer de les van de vijgenboom

Wanneer de discipelen aan Jezus vragen wat er allemaal staat te gebeuren, dan vertelt Jezus in een heel beknopt verhaal wat er aanstaande is. Hij sluit deze gruwelijke samenvatting af met een opdracht: 

“Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.”
Mattheüs 24:32 

Deze opdracht heeft twee invullingen, die beide gevolgd moeten worden om niet verkeerd uit te komen.

 1. Wanneer je goed oplet dan weet je hoe laat het is. De zichtbare gebeurtenissen zullen je vertellen wat er gaande is en je zult niet verrast worden maar je zult je kunnen voorbereiden.
 2. De keuze om een vijgenboom, die aan het uitspruiten is, te gebruiken in dit voorbeeld is op twee manieren betekenisvol:
  1. het is een positief beeld na een negatief verhaal
  2. de vijgenboom is, naast de wijnstok, beeld van het volk van God

Het beeld van de gelijkenis zegt dus dit:

 • wanneer de dingen slecht worden
 • richt je dan tot God, die alle dingen in Zijn hand heeft
 • en Hij zal je laten zien hoe Zijn volk (Joden en Christenen) tot groei en bloei zullen komen, juist wanneer de druk toeneemt

Focus

De focus moet dus niet op de problemen liggen. Jezus zegt immers dat al deze dingen moeten gebeuren. Ze zijn niet onbelangrijk en moeten wel degelijk gezien worden (agrypneo) maar we moeten er ons dus niet te druk over maken. Als onze focus op de problemen is, dan zullen we misleid worden en angst ons deel zijn. Onze focus (gregoreo) moet liggen op wat God er mee doet en waartoe Hij dingen toelaat.

Veel mensen zien bijvoorbeeld het boek Openbaring als een boek, dat gaat over de strijd in de laatste dagen. In de eerste zin van het boek staat echter waar het boek werkelijk over gaat: “De openbaring van Jezus Christus”. Wanneer we dat boek lezen met als samenvatting “we gaan een hoop ellende meemaken”, dan zal dat ons denken op dezelfde manier richting geven. Wanneer we het boek lezen zoals bedoeld: “Jezus laat meer van Zichzelf zien en Hij wint!”, dan zal dat onze denkrichting bepalen.

Helaas zie ik veel christenen veelvuldig druk zijn met en hun tijd verspillen aan ‘waken en alarmeren’. Het is ieders eigen vrije keuze, maar niet waarvoor we kiezen in het Huis van Gebed en Aanbidding!

Bidden in het HvGeA

Wanneer we komen naar de samenkomsten van het HvGeA, dan willen we ‘waken en bidden’, en dat op de manier zoals de Bijbel ons opdraagt. Dit zal dan ook gereflecteerd worden in onze gebeden. Nergens zegt Jezus (of Paulus) dat we in gebed moeten opstaan tegen de wereld (want ‘onze strijd is niet tegen vlees en bloed’) maar dat we moeten bidden, dat God Zijn schoonheid zal openbaren en Zijn plannen zal bekend maken, zodat wij daarop gericht mogen raken en er in mee gaan bewegen, en dat zeker wanneer de wereldse context toenemend negatief is! Lees Efeze 1:17 en 18 nog eens en laat het een gebed van jezelf worden met je eigen woorden. 

“Heer, wanneer ik van alles om mij heen zie gebeuren leer mij U dan beter te kennen. 
Leer mij de les van de vijgenboom. 
Laat Uw volk tot groei en wasdom komen, en geef mij daar zicht op door een juiste focus op de erfenis die U in ons heeft.”

“Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”
2 Korintiërs 4:16-18